Bronnen

Achterin Kroesvee is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Hieronder kun je doorklikken naar een aantal interessante, publiek toegankelijke voorbeelden.

Let op: mobiele telefoons en historische boekwerken vormen meestal een onleesbare combinatie!

 

Georgius de Raedt (1625-1667) was een predikant uit Vlissingen en een van de weinigen die openlijk tegen de slavenhandel was en deze fel bestreed, al was het hem er vooral om te doen, de slavenhandel met de 'papen' (= katholieken; i.c. de Spanjaarden en Portugezen) te veroordelen. In Gothisch schrift, dus moeilijk leesbaar.

Een deel van het verleden van Aldemar Burghoutsz speelt zich af in Amsterdam. Dit oude boek verschaft veel informatie over de stad in die tijd.

P. de Marees geeft een kleurrijke en fraai geïllustreerde beschrijving van de Goudkust in de vroege 17e eeuw. Met aan het eind een woordenboekje met 'Guneetse' woorden en uitdrukkingen.

Over de Hollandse grote vaart, met een hoofdstuk dat specifiek de West-Indische Compagnie behandelt.

De WIC had een grondige hekel aan buitenlandse concurrentie, en zeker aan de Brandenburgsche Afrikaansche Compagnie, die door politiek gekonkel van keurvorst Friedrich Wilhelm een fort kon stichten aan de Goudkust. Uit: Het Rotterdamsch Jaarboekje 1923-1932 en boekfragment via Google Books.

P.C. Emmer publiceerde dit boek al in 2000. In 2019 werd een vierde en geheel herziene editie uitgegeven. (Voorbeeldweergave in Google Books).

Gedetailleerde verslagen over de maritieme geschiedenis, van 1678 tot 1688.

Oratie uitgesproken door Prof.dr. Henk den Heijer bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie. Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp. PhD thesis door L.W. Balai (Universiteit van Amsterdam). Ook verkrijgbaar in boekvorm.

Aldemar Burghoutsz volgde onderwijs bij de zeevaartschool van Abraham de Graaf in Amsterdam.

Over de kaper Jean Baptiste du Casse. Beide in het Frans.

Willem Bosman, geboren in 1672, verbleef van 1688 tot 1702 aan de Goudkust en bereikte de rang van opperkoopman. Hij beschreef tot in detail zijn observaties.

Hoe werd er in de 17e eeuw over de Hollandse betrokkenheid bij de slavenhandel gedacht? Er was ook verzet.

A. de Marée deed tweemaal dienst aan de Goudkust: van 1802 tot 1804 als secretaris en fiscaal, en van 1810 tot 1816 als secretaris-generaal en linguist.

De volledige literatuurlijst in Kroesvee:

 • ? - Matroosen vreught, vol van de nieuwste ende hedendaaghsche liedekens, aldermeest gebruyckelijck onder de zeevarende luyden (1696);
 • Aderinto, Saheed - African Kingdoms: An Encyclopedia of Empires and Civilizations (2017);
 • Austen, R.A. - The trans-Saharan slave trade: a tentative census (1979);
 • Bailey, Anne Caroline - African Voices of the Atlantic Slave Trade: Beyond the Silence and the Shame (2005);
 • Bakker, Theo - Beurtvaarders, trekschuiten en overzetveren (2011);
 • Balai, L.W. - Het Slavenschip Leusden (2011);
 • Bathurst, C., Rivington, J. F. and C., Hamilton, A., Payne, T., Longman, T., Crowder, S., Law, B., Becket, T., Robson, J., Newbery, F., Robinson, G., Cadell, T., Bowles, J. and T., Bladon, S., Murray, J. en Fox, W. - The modern part of An universal history, from the earliest accounts to the present time, Volume 13 (1781);
 • Beliën, H.M., Deursen, A. Th. van en Setten, G.J. van - Gestalten van de Gouden Eeuw: een Hollands Groepsportret (1995);
 • Bezemer, Dirk, Bolt, Jutta en Lensink, Robert - Slavery, Statehood and Economic Development in Sub-Saharan Africa (2012);
 • Boekholt, P.Th.F.M. en Booy, E.P. de - Geschiedenis van de school in Nederland (1987);
 • Bosman, Willem - Nauwkeurige Beschrijving van de Guinese Goud-, Tand- en Slavekust (1704);
 • Boucher, Philip P. - France and the American Tropics to 1700: Tropics of Discontent?  (2010);
 • Bredius, A., Brugmans, H., Kalff, G., Kernkamp, G.W., Meijer, D.C. en Rogge, H.C. - Amsterdam in de Zeventiende Eeuw (1897);
 • Briggs, Philip - Ghana - Bradt Travel Guides (2010);
 • Bruijn, J.R. - Commanders of Dutch East India Ships in the Eighteenth Century (2011);
 • Bruijn, Jaap R. - Het Zeevarend Kader van de Marine en de VOC in de Achttiende Eeuw (uit: Orbis in orbem: liber amicorum - John Everaert (2001));
 • Casse, Jean Baptiste du - Relation de voyage de Guynée fait en 1687 sur la frégate La Tempeste (uitgave 1935);
 • Casse, Le Baron Robert du - l’Amiral du Casse, Chevalier De La Toison d’Or (1876);
 • Clark, Nancy L. en Alpers, Edward A. - Africa and the West: From the slave trade to conquest, 1441-1905 (2010);
 • Commelin, Caspar - Beschryvinge van Amsterdam (1726);
 • Damme, Andries van - Beschryvinge van Amsterdam: zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Amstel en Amstellant, haar vergrooting, rykdom en wyze van regeeringe tot den jare 1691, Volume 1 (1726);
 • Dana, Richard Henry Jr. - Twee jaren voor den mast: lotgevallen op eene zeereis naar de Noord-West-kust van Amerika - uitgave M. Ballot (1842);
 • Davids, C.A. - Het zeevaartkundig onderwijs in de Republiek gedurende de zeventiende eeuw (1991);
 • Davies, K.G. - The Royal African Company, Volume 5 (1999);
 • Delepeleire, Yves - Nederlands Elmina, een socio-economische analyse van de Tweede West-Indische Compagnie in West-Afrika in 1715 (2004);
 • Dinther, Nico van – Het Fregat Prins Willem de Vijfde (8e Equipage 10 nov. 1762/ 14 april 1764) (2018);
 • Emmer, P.C. - De Nederlandse Slavenhandel 1500-1850 (2011);
 • Emmer, P.C. - Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel (2019);
 • Engelen, Marcel van - Het kasteel van Elmina (2013);
 • Enthoven, Victor, Heijer, Henk den en Jordaan, Han - Geweld in de West: een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800 (2013);
 • Feinberg, Harvey M. - Africans and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the Gold Coast During the Eighteenth Century (1989);
 • Heijer, Henk den – Het Slavenschip (2011);
 • Heijer, Henk den - Naar de koning van Dahomey: Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733 (2000);
 • Heijer, Henk den -Expeditie naar de Goudkust: Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626 - Uitgeversmaatschappij Walburg Pers (2006);
 • Heijer, Henk den -Goud, ivoor en slaven (1997);
 • Heyden, Ulrich van der - Rote Adler an Afrikas Küste: die brandenburgisch-preussische Kolonie Grossfriedrichsburg in Westafrika (2001);
 • Hondt, Pieter de - Historische beschryving der reizen, of Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten (1748);
 • Hrodej, Philippe - L’amiral Du Casse: de la marchandise à la Toison d’Or. In: Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest. Tome 104, numéro 4 (1997);
 • Jong, M.A.G. de - Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621 (2005);
 • Jonge, Mr J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van den Bredaschen tot den Westmunsterschen Vrede (1837);
 • Jonge, Mr J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, van het jaar 1695 tot aan den Utrechtschen Vrede anno 1713 (1841);
 • Joosse, L.J.  - Geloof in de Nieuwe Wereld: ontmoetingen met Afrikanen en Indianen (1600-1700) (2008);
 • Koene, Bert - De Caeskopers: een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw (2011);
 • L’Espine, Jacques le Moine de - De Koophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld, Volume 2 (1801);
 • Law, Robin - Ouidah: The Social History of a West African Slaving ‘port’, 1727-1892 (2004);
 • Law, Robin -The English in West Africa, 1685-1688: The Local Correspondence of the Royal African Company of England 1681-1699 (2001);
 • Lennep, Jacob van - Zeemans-woordenboek (1856);
 • Lindeboom, Gerrit Arie - Circa Tiliam: Studia Historiae Medicinae - Septuagenario Oblata – Brill Archive (1974);
 • Lovejoy, Paul - Transformations of Slavery: A History of Slavery in Africa (2000);
 • Lovejoy, Paul E. - Africans in Bondage: Studies in Slavery and the Slave Trade (1986);
 • Marée, J. A. de - Reizen op en beschrijving van de goudkust van Guinea – Volumes 1 & 2 (1817);
 • Marees, P. de - Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout koninckrijck van Gunea anders de Gout-Custe de Mina genaemt liggende in het deel van Africa (1602);
 • Meillassoux, Claude - The Anthropology of Slavery: The Womb of Iron and Gold (1991);
 • Meuwese, Mark - Brothers in Arms, Partners in Trade: Dutch-Indigenous Alliances in the Atlantic World, 1595-1674 (2011);
 • N´Diaye, Tidiane - Der verschleierte Völkermord: Die Geschichte des muslimischen Sklavenhandels in Afrika (2010);
 • Onnekink, David en Bruin, Renger Evert - De Vrede van Utrecht (2013);
 • Paasman, A. N. en Paasman, Bert – Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting (1984);
 • Paesie, Ruud - Lorrendrayen op Africa (2008);
 • Perbi, Akosua Adoma - A History of Indigenous Slavery in Ghana from the 15th to the 19th Century (2004);
 • Postma, Johannes - The Dutch in the Atlantic Slave Trade (2008);
 • Raedt, Georgius de - Bedenckingen over den Guineeschen slaef-handel der gereformeerde met de papisten (1665);
 • Rawley, James A. en Behrendt, Stephen D. - The Transatlantic Slave Trade: A History (2005);
 • Rodney, Walter - African Slavery and Other Forms of Social Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context of the Atlantic Slave-Trade (1966);
 • Roper, Louis H. en Ruymbeke, Bertrand Van - Constructing Early Modern Empires: Proprietary Ventures in the Atlantic World, 1500-1750 (2007);
 • Salverda, Eelco - Theorieën over het Verband tussen de Akan en het Oude Ghana (1993);
 • Schalekamp, M. - Hedendaagsche historie, of het vervolg van de algemeene historie, volume 15 (1785);
 • Schuler, Monica - Liberated Central Africans in Nineteenth-Century Guyana (2000);
 • Segal, Ronald - Islam's Black Slaves (2001);
 • Snelders, Stephen - Vrijbuiters van de heelkunde (2012);
 • Spooner, Frank C. - Risks at Sea: Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 1766-1780 (2002);
 • Tindal, G.A. en Swart, Jacob - Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Volumes 1, 2 en 3 (1841);
 • Vos, Ron de - Nederlandse schoeners en brikken (2009);
 • Windrow, Martin - Warriors: Fighting men and their uniforms (2015);
 • Winschooten, W. - Seeman: Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden (1681);
 • Witsen, Nicolaas - Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en -bestier (1690).